תקנון ונוהל מנויים מרכז הספורט


1. המטרה


מטרת התקנון היא להבטיח כי מרכז הספורט עלית באוניברסיטת תל אביב ("מרכז הספורט") ינוהל ברמה גבוהה, לשביעות רצון המנויים ו/או האורחים בו. ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת המנויים ו/או האורחים וכן שמירה על המבקרים, המנויים, העובדים והמתקנים במרכז הספורט.
מובא לתשומת לב המנויים ו/או האורחים, כי במרכז הספורט מתקיימים מעת לעת ובחודשי הקיץ בפרט פעילויות פנאי וספורט ומתקני מרכז הספורט משמשים גם לפעילויות ואירועים חיצוניים פעילויות ספורט וקייטנות.

 

2. רכישת מנוי וסוגי מנויים


2.1. רכישת מנוי אפשרית בשני מסלולים: (א) מנוי במסלול עונתי (ב) מנוי במסלול על בסיס חודשי ("מסלול חילופי").
2.2. ההרשמה למרכז הספורט כרוכה בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים, בסכום שיקבע על ידי מרכז הספורט מעת לעת. סכום דמי ההרשמה מפורט מראש ובכתב בטופס ההרשמה. 
2.3. תוקף המנוי הינו מיום הנפקתו ועד למועד המצוין על גבי הקבלה.
2.4. הנפקת המנוי תתבצע על פי הזכאות של כל אדם לפי תנאי הרישום ובהצגת מסמכים מתאימים, על פי זיהוי הנרשם ועל פי צילום עדכני שלו. למרכז הספורט הזכות שלא לקבל תמונות שאינן עדכניות.
2.5. הכניסה לשטח מרכז הספורט תותר רק בהצגת תג זיהוי ("צ'יפ") בר תוקף. תג הזיהוי האישי הניתן למנויים למעבר בשערי הכניסה הינו אישי ולא ניתן להעברה. העברת התג לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית במרכז הספורט, ללא החזר כספי.
2.6. במקרה של אובדן או גניבת תג הזיהוי יונפק למנוי תג חדש כנגד תשלום דמי טיפול בסך 25 ש"ח.
2.7. ברכישת המנוי מסכים המנוי לקבל ממרכז הספורט באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון הסלולארי דברי פרסומת הכוללים מבצעים, הטבות ופעילויות מיוחדות שמקיים מרכז הספורט למנוייו. מנוי המבקש לבטל הסכמה זו רשאי לעשות זאת בכל עת בהודעה בכתב למרכז הספורט בדואר אלקטרוני service@tausc.co.il וכן במענה לדברי הפרסומת שיגיעו אליו.
2.8. העברת מנוי - ניתן להעביר מנוי פעם אחת בלבד באישור מרכז הספורט ובתנאי שבמנוי נותרו לפחות שלושה חודשי שימוש. ניתן להעביר מנוי לאדם אחר הזכאי לאותו תעריף בלבד (לדוגמא, סטודנט אוניברסיטת ת"א יכול  להעביר את יתרת המנוי שלו לסטודנט אחר באוניברסיטת ת"א בלבד). העברת המנוי כרוכה בדמי העברה בסך 250 ש"ח.
2.9. החלפת אמצעי התשלום על דמי המנוי כרוכה בדמי טיפול בסך 30 ש"ח עבור כרטיס אשראי ודמי טיפול בסך של 12 ש"ח לכל המחאה עבור הטיפול בהחלפת אמצעי התשלום.
2.10. במקרה של הימנעות מתשלום סדיר של דמי המנוי, יהיה המנוי מנוע מכניסה למרכז הספורט ומעשיית שימוש כלשהו במרכז הספורט ובמתקניו עד להסדרת חובותיו הכספיים.


3. ביטול מנוי


3.1. ניתן לבטל את המנוי ובלבד שהבקשה לביטול המנוי תעשה בכתב באמצעות דואר אלקטרוני:  service@tausc.co.il או בפקס: 074-7100351.
3.2. בביטול מנוי עונתי בתוך 14 יום ממועד הרכישה -
ביטל הרוכש את המנוי, יבוטל החיוב הכספי ובעליו יחויב בתשלום דמי ביטול בסך 100 ש"ח או 5% ממחיר המנוי, לפי הנמוך מבניהם ("דמי הביטול"). בנוסף ישלם המנוי את התמורה היחסית עבור התקופה ממועד כניסת המנוי לתוקף ועד לביטולו.
3.3. בביטול מנוי עונתי לאחר חלוף 14 ימים ממועד הרכישה -
3.3.1. ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול.
3.3.2. בגין חודש זה, יגבה סכום החלק היחסי של המנוי (דמי המנוי עבור אותו חודש).
3.3.3. בנוסף לאמור, יגבו מהמנוי דמי ביטול, שיהיו לפי הנמוך מבין האפשריות הבאות:
א. דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד בו הוחל ביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף (חודש מיום ההודעה בכתב), בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול החליפי.
ב. דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים להלן: (1) דמי ביטול של 25% מסך התמורה אם הביטול נעשה בשליש הראשון של תקופת המנוי; דמי ביטול של 20% מסך התמורה אם הביטול נעשה בשליש השני של תקופת המנוי; דמי ביטול של 17% מסך התמורה אם הביטול נעשה בשליש השלישי של תקופת המנוי. (2) הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה (תקופת המנוי) ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.


4. הקפאת מנוי


4.1. בכל תקופת מנוי ניתן לבצע הקפאת מנוי לתקופה של עד 60 ימים במצטבר, בהודעה בכתב בלבד בנסיבות הבאות:
4.1.1. הקפאה בשל מצב רפואי המונע פעילות גופנית לתקופה של 14 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים המעיד על כך שהמנוי לא היה כשיר להתאמן למשך התקופה כאמור.
4.1.2. הקפאה בשל שירות מילואים פעיל של המנוי, בכפוף להמצאת אסמכתא בדבר שירות מילואים.
4.1.3. הקפאה בשל נסיעה לחו"ל של המנוי לתקופה של 14 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת כרטיס טיסה.
4.2. יש להמציא את כל האישורים מראש בהתאם לתקופת ההקפאה המבוקשת. בקשות הקפאה שהוגשו לאחר תום התקופה המבוקשת לא יכובדו.
4.3. בנוסף, ניתן להקפיא את המנוי מכל סיבה שהיא, לתקופה של 14 ימים בכל פעם, בהודעה בכתב מראש תמורת תשלום. עלות הקפאת מנוי לשבועיים הינה 60 ש"ח.  
4.4. בקשות להקפאת מנוי העומדות בקריטריונים יוגשו בכתב עם העתק האסמכתא הרלוונטית למחלקת שרות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני: service@tausc.co.il או בפקס: 074-7100351.


5. מידע כללי וכללי התנהגות


5.1. זמני פתיחה וסגירה של מרכז הספורט וכן של מתקניו השונים יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות ובאתר מרכז הספורט באינטרנט. הנהלת מרכז הספורט רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה של מרכז הספורט או מתקניו ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד, באמצעות לוחות המודעות או באמצעי פרסום אחרים.
5.2. הנהלת מרכז הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מרכז הספורט כולו, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, אירועים מיוחדים, מסיבות או פעילויות ספורט ארציות ובינלאומיות על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר. כמו כן, רשאית הנהלת מרכז הספורט לסגור כל מתקן לצרכיי שיפוצים ותיקונים בהודעה מראש.
5.3. הכניסה לילדים מתחת לגיל 10 מותנית בליווי מבוגר (מגיל 16 ומעלה). לא תתאפשר כניסת ילדים ללא ליווי.
5.4. הורים ו/או מלווים, אחראים להתנהגות ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים, בכל זמן שהותם במרכז הספורט. הפרת הסדר על ידי הילדים עלולה לגרום להפסקת חברות זמנית או קבועה שלהם.
5.5. החפצים האישיים הם באחריות המנוי בלבד. מרכז הספורט אינו אחראי לאובדן או גניבת חפצים ודברי ערך בשטח מרכז הספורט בכללותו. רכוש שנמצא ללא השגחה יועבר לחדר אבדות ומציאות ויישמר לתקופה של חודש בלבד. בחלוף תקופה זו באם בעליו לא יגיע לדרוש אותו רשאי מרכז הספורט למסור ו/או להשליך ו/או להשמידו רכוש שלא נדרש בכל דרך שיראה לנכון.
5.6. המנוי מתחייב להישמע ולמלא אחר ההוראות, הכללים והתקנות הקבועים בחוק או המופצים על ידי הנהלת מרכז הספורט מעת לעת באמצעות פרסומים בכתב, על לוחות מרכז הספורט ו/או בחוזר לחברי מרכז הספורט.
5.7. המנוי מתחייב להישמע ולמלא אחר הוראות המדריכים בחדר הכושר והחוגים וכן להוראות מנהלי מרכז הספורט, עובדיו ולהוראות השילוט במקום.
5.8. חובה להזדהות על ידי תג הזיהוי לפי דרישה של עובד מרכז הספורט. עובד מרכז הספורט או מועדון הספורט רשאי להחרים את תג הזיהוי ולהעבירו לטיפול ההנהלה.
5.9. על המנוי לשמור על רכוש מרכז הספורט, ציודו ומתקניו, והצמחייה בו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש ולשמור על הניקיון בשטחי מרכז הספורט וסביבתו. מנוי אשר יגרום נזק לרכוש מרכז הספורט, בזדון או ברשלנות, יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת העומדות למרכז הספורט במקרה כאמור, על פי התקנון ו/או על פי דין.
5.10. המנוי מתחייב להתנהג בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותו במרכז הספורט, באופן שלא יפריע, יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים ולא יפגע בניהול התקין של מרכז הספורט.
5.11. הכניסה למתקני הספורט והשימוש בהם תתבצע אך ורק בתלבושת ספורט מתאימה ובהתאם לדרישות המדריך או האחראי.
5.12. אין להכניס לשטח מרכז הספורט דברי מזון (למעט כריכים ופירות), משקאות חריפים, צידניות, פיצוחים, כלי זכוכית (לרבות בקבוקים), נרגילות, מנגל, משחקי קלפים מזל והימורים, בעלי חיים, מכלי גז, כלי נשק ומכשירים להשמעת מוסיקה (למעט באמצעות אוזניות).
5.13. חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי מרכז הספורט לרבות השטחים הפתוחים.
5.14. אין להיכנס לשטח משרדי מרכז הספורט בבגד ים, פלג גוף חשוף או ללא נעליים.
5.15. במרכז הספורט מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי.
5.16. למרכז הספורט הסמכות הבלעדית להחליט על מכירת כרטיסים וכרטיסיות לציבור הרחב ולהתנות כניסתו של ציבור זה בימים ובשעות ולמתקנים מסוימים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
5.17. רוכשי כרטיסים חד פעמיים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן/פעילות בהם רשאים להשתתף. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, איש צוות רשאי להפסיק את פעילותם ולהוציאם משטח מרכז הספורט, ללא החזר כספי.
5.18. מרכז הספורט מפנה את תשומת לב המנויים לסכנות הקיימות בפעילות ספורטיבית בתנאים מסוימים. מרכז הספורט ממליץ לכל החברים, לעבור בדיקה רפואית לפני תחילת כל פעילות ספורטיבית ולקבל את חוות דעתו של רופא לגבי הפעילות הגופנית בתחומי הספורט בהם הם מעוניינים לעסוק ולהימנע מפעילות ספורטיבית בטרם עברו את הבדיקות הרפואיות כאמור.
5.19. השימוש במתקנים, באולמות, חדרי הפעילות, מותרים אך ורק בהשגחת המורה ו/או המדריך האחראי ובהתאם לנהלים במתקנים אלו. השימוש במתקנים, יעשו בזהירות תוך ביקורת עצמית ובאחריות המנוי. השימוש במתקני מרכז הספורט וההשתתפות בפעילויות בו הינה באחריות המנוי בלבד. מרכז הספורט אינו אחראי לכל תאונה, פגיעה ו/או לנזק שיגרמו למשתמש או לרכושו.
5.20. במתקני מרכז הספורט מתקיימים שעורי חינוך גופני וספורט לסטודנטים, אימונים, משחקים, אירועים, חוגי ספורט של קבוצות סטודנטים, אנשי סגל ואחרים, נבחרות האוניברסיטה וקבוצות מועדון הספורט של האוניברסיטה. שיבוץ לוח הזמנים של האימונים, המשחקים, האירועים נתון לסמכותו הבלעדית של מרכז הספורט בתאום עם היחידה לספורט והמועדון לספורט באוניברסיטת תל-אביב.
5.21. הקפיטריה, חנויות המכר, ושירותים אחרים הניתנים בשטח מרכז הספורט על ידי זכיינים, ניתנים על ידם ובאחריותם בלבד ואין מרכז הספורט אחראי להם.
5.22. ביטול מנוי והרחקת מנוי/אורח - מרכז הספורט רשאי להרחיק מנוי ממרכז הספורט לתקופה של עד 6 חודשים וכן להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח או לא לחדש מנוי, ללא החזר כספי, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנון, לתקנות ולנהלים, התנהגות בלתי נאותה או שבהתנהגותו הוא מסכן או את עצמו ו/או את האחרים או שגרם נזק במתכוון, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מרכז הספורט. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.
5.23. מרכז הספורט רשאי להגיש תלונות משמעתיות למוסדות הנוגעים בדבר באוניברסיטה כנגד מנויים סטודנטים ו/או מנויים סגל עובדי האוניברסיטה אשר יפרו התקנון והנוהל ו/או יבצעו פעולות שאינן הולמות.
5.24. מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למרכז הספורט.

 

6. השכרת לוקרים


6.1. ברחבי מרכז הספורט מוצבים לוקרים להשכרה ושימוש המנויים לטובת נעילת חפצי הערך. השימוש והאחסנה של הציוד בלוקרים הינם באחריות המשתמש בלבד ומרכז הספורט אינו אחראי לכל גניבה, נזק או אובדן לציוד שאוחסן בהם.
6.2. לוקרים בהשכרה עונתית- בתום תקופת המנוי על המנוי לפנות את הלוקר ולהחזיר את המפתח למשרד המנויים. לוקר שמפתחו לא יוחזר בתוך 72 שעות מתום המנוי יפרץ ויפונה על ידי מרכז הספורט. ציוד שימצא בלוקר שנפרץ יאוחסן על ידי מרכז הספורט לתקופה של חודש בלבד ולאחר מכן ימסר, יזרק או יושמד. השימוש בלוקר עונתי הינו לבעל ההשכרה בלבד, לוקר שיעשה בו שימוש שלא על ידי בעל ההשכרה יפרץ באופן מיידי ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לכך.
6.3. לוקרים יומיים- לוקרים יומיים נועדו לשימוש יומי/מזדמן, יש לפנות אותם ולהשאירם פתוחים בסיומו של כל יום (עד השעה 24:00), לוקר שלא יפונה באותו יום ייפרץ ויפונה על ידי מרכז הספורט. ציוד שימצא בלוקר יומי שנפרץ יאוחסן על ידי מרכז הספורט לתקופה של חודש בלבד ולאחר מכן ימסר, יזרק או יושמד.


7. חוגים


7.1. מגוון החוגים שמפעיל מרכז הספורט והיקף פעולתם וכן כל הנוגע להפעלתם, יקבע על ידי מרכז הספורט, לרבות גביית תשלומים מיוחדים עבור השתתפות בחוגים מסוימים או פעולות מסוימות. מרכז הספורט יודיע על כך מראש למנויים.
7.2. הפעילות במסגרת החוגים הינה בהתאם לשעות הפעילות של כל חוג כפי שמופיע בעלון הפעילות המופץ למנויים ולמפורט בלוחות המודעות או באתר האינטרנט. מרכז הספורט משתדל לשמור על שעות הפעילות, אך ייתכנו שינויים.
7.3. תכנית הפעילות, החוגים והאירועים המפורסמים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת מרכז הספורט. מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית החוגים שפורסמה על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מראש.
7.4. לא תותר כניסת מאחרים לשיעור, המדריך/מדריכה יהיה רשאי שלא לתת למנוי להשתתף בשיעור אם הגיע באיחור של 5 דקות ומעלה.
7.5. שיעורי הספינינג אינם כלולים במנוי של סטודנט ת"א וסגל, ניתן תמורת תשלום חד פעמי במשרד המנויים להוסיפם למנוי.


8. בריכות השחייה


8.1. מנוי הנכנס לשטח הבריכות, יתנהג בהתאם להוראות המתפרסמות על ידי מרכז הספורט ותקנות משרד הבריאות. שמירה קפדנית על כללי המשמעת בבריכות היא הכרח בטיחותי ראשון במעלה. 
8.2. המנוי מתחייב להישמע להוראות המצילים, עוזרי המצילים, סדרנים וכן עובדי מרכז הספורט בכל שעות שהייתו בבריכות.
8.3. הכניסה לשטח המרוצף והמגודר סביב הבריכות ולמים הינה אך ורק בבגד ים. הכניסה בנעליים או במכנסיים קצרים או אחרים אסורה.
8.4. הכניסה לשטח הבריכות הינה רק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה הקבועות.
8.5. בעלי/ות שיער ארוך מחויבים בחבישת כובע ים.
8.6. אזור הבריכות המסומן (באמצעות מסלול או שלט) כאזור שחייה, הוא אזור המיועד לשחייה בלבד. באזור זה אין לנוח על שפת הבריכה על מנת לא להפריע לשוחים.
8.7.  אין להכניס אוכל או שתייה מכל סוג שהוא לשטח הבריכות. כמו כן, הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה אסורה.
8.8. התזת מים, שימוש באקדחי מים, גלגלי הצלה, סירות, וכדורים בשטח הבריכות אסורה. השימוש בסנפירים מותר במסלול המיועד לכך בלבד.
8.9. בבריכות מתקיימים אימוני כדור מים, שחייה ושיעורי שחייה, כמו כן מתקיימות מידי פעם תחרויות ספורט עליהן יודיע מרכז הספורט למנויים מראש.
8.10. מרכז הספורט רשאי לסגור או לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכות השחייה באופן קבוע או זמני, לרבות בשל קיומם של אירועים מכל סוג שהוא ויודיע על כך למנויים מראש.
8.11. מרכז הספורט רשאי לסגור את בריכות השחייה לצרכיי שיפוצים ותיקונים ויודיע על כך למנויים מראש.
8.12. הבריכה המקורה העליונה מיועדת לשחייה בלבד. לא תורשה כניסה למים אלא למטרת שחייה בלבד.
8.13. הרחצה בבריכת הפעוטות באחריות ובליווי מבוגר בלבד.
8.14. אין לאפשר כניסת ילדים שאינם יודעים לשחות לתחומי הבריכות ללא ליווי מבוגר.
8.15. בשל סכנת החלקה אסורה הריצה בשטחי הבריכות.
8.16.  הכניסה לבריכות אסורה לאנשים החולים במחלות עור או מחלה מדבקת אחרת.
8.17.  הקפיצה למים אסורה.


9. השימוש בג'קוזי


9.1. השימוש בג'קוזי עלול להיות מסוכן לבריאות והוא נעשה על אחריותם המלאה של המשתמשים.
9.2. הכניסה לג'קוזי אסורה לילדים מתחת לגיל16.
9.3. הכניסה לג'קוזי אסורה לנשים בהריון, לסובלים מסוכרת, מחלות לב, בעיית עור ו/או בעיות לחץ דם.
9.4. מטעמי בטיחות והיגיינה אישית יש להתקלח לפני הכניסה לג'קוזי.
9.5. זמן השהייה המרבי בג'קוזי עד 15 דקות בלבד.
9.6. הכניסה לג'קוזי בבגד ים בלבד. בעלי שיער ארוך נדרשים לחבוש כובע ים.


10. השימוש בסאונה


10.1. השימוש בסאונה עלול להיות מסוכן לבריאות והוא נעשה על אחריותם המלאה של המשתמשים.
10.2. הכניסה לסאונה לילדים מתחת לגיל 16.
10.3. הכניסה לסאונה אסורה לנשים בהריון, לסובלים מסוכרת, מחלות לב, בעיית עור ו/או בעיות לחץ דם.
10.4. מטעמי בטיחות והיגיינה אישית יש להתקלח לפני הכניסה לסאונה. השימוש במקלחות הסאונה מיועד לשטיפת הגוף בטרם הכניסה לסאונה בלבד.
10.5. זמן השהייה המרבי בסאונה עד 15 דקות בלבד.
10.6. הכניסה לסאונה בבגד ים בלבד.
10.7. בשל סכנת התקלחות חל איסור על ייבוש בגדים ו/או מגבות בסאונה. אין לשפוך מים על גוף החימום בסאונה אלא אך ורק על הלבנים.

 

11. חדר הכושר


11.1. אישור רפואי-
11.1.1. כתנאי להתחלת האימונים, יחתום המנוי בחדר הכושר על הצהרת בריאות בהתאם להוראות חוק מכוני כושר וימציא אישור רפואי מקום שזה נדרש בהתאם להוראות חוק מכוני כושר.
11.1.2. המנוי מחויב להודיע למרכז הספורט על כל שינוי במצבו הבריאותי ולהמציא אישור רפואי מעודכן במידת הצורך, כתנאי להמשך שימוש במתקני חדר הכושר.
11.2. כל מנוי חדש חייב בהדרכה ראשונית (אוריינטציה) ממדריכי חדר הכושר על נהלי חדר הכושר, מיקומם של מכשירי הכושר וכללי בטיחות בשימוש מכשירים.
11.3. הכניסה לחדר הכושר מותרת מגיל 14. בני נוער בגילאים 18-14 חייבים להצטייד באישור ההורים לאימון בחדר הכושר. בני נוער בגילאים 18-14 יעבירו אישור רפואי עדכני מידי שנתיים ואישור הורים מידי שנה.
11.4. הפעילות מחוץ לשעות הפעילות של חדר הכושר או ללא נוכחות מדריך אסורה. יש להישמע להוראות איש צוות בחדר הכושר בכל עת.
11.5. הכניסה לחדר הכושר הינה בלבוש ספורטיבי מלא (בגדי ספורט, נעלי ספורט) ומגבת אישית בלבד.              לא תתאפשר פעילות במכנסי ג'ינס/ דגמ"ח/ מכנסי הליכה/ מכנסים/ חולצות בעלי כפתורים או רוכסנים, ללא נעלי ספורט מתאימות, או ללא מגבת אישית.
11.6. אין להכניס תיקים/ שקיות לחדר הכושר.
11.7. בשום מקרה לא תתקבל התנהגות תוקפנית או אלימה של מנויים זה כלפי זה או כלפי צוות העובדים.
11.8. השימוש בטלפון הנייד ברחבי אולם הכושר אסור למעט במקומות המסומנים.
11.9. אין ללעוס מסטיק בחדר הכושר ואין להכניס דברי מזון ומשקה לחדר הכושר.
11.10. כללי בטיחות לשימוש במכשירים: 
11.10.1. אין לעלות על מכשיר פועל.
11.10.2. אין להשאיר מכשיר פועל.
11.10.3. בסוף השימוש יש להקפיד על השארת מכשיר נקי.
11.10.4. יש להפסיק פעילות במידה ומרגישים לא טוב.
11.10.5. יש לוודא הכנסת הידיות במלואן לפני השימוש במכשירי הכוח והספסלים  ולוודא נעילת סוגרי מוטות המשקולות החופשיות בכל עת.
11.10.6. יש להחזיר פלטות ומשקולות למקומן בתום הפעילות. אין להשליך משקולות על הרצפה.
11.10.7. יש לפעול במרחק בטיחותי ממתאמנים אחרים בעת השימוש במשקולות החופשיות.
11.10.8.  הוצאת ציוד מחדר הכושר ופעילות משקולות באזור הפרקט אסורה.
11.10.9. בכל שאלה על שימוש במכשיר או ביצוע תרגיל יש לפנות לצוות המדריכים.


12. מגרשי הטניס


12.1. על המשתמש במגרשי הטניס, לנהוג בהתאם לתקנון הטניס, המתפרסם על ידי מרכז הספורט ולהקפיד במיוחד על הנושאים הבאים:
12.1.1. תלבושת טניס מלאה.
12.1.2. אין להכניס אוכל או משקאות לשטחי המגרשים המוגדרים (למעט מים).
12.1.3. אין לעשן בשטחי המגרשים המוגדרים.
12.1.4. אין להכניס כסאות לשטחי המגרשים המוגדרים.
12.1.5. אין להיכנס לתחום מגרשי הטניס בבגד ים או עם פלג גוף חשוף.
12.2. הזמנת מגרשים הינה בתשלום ותתבצע במשרד תורן הטניס ולפי תקנון הטניס.
12.3. חבר אשר יפר או לא יקיים תקנה כלשהי מתקנון הטניס, רשאי תורן הטניס או בא כוח אחר של מרכז הספורט להורות לו להפסיק לשחק ולעזוב את מגרש הטניס. כמו כן רשאי תורן הטניס על פי שיקול דעתו להחרים את כרטיס הטניס של מפר התקנות ולהעבירו להנהלת מרכז הספורט לבירור.


13. חניה


13.1. החניה במגרש החניה של מרכז הספורט הינה בתשלום והיא מיועדת לציבור המנויים ומורשי מרכז הספורט בלבד.
13.2. מנוי רשאי לרכוש תו חניה לרכבו תמורת תשלום אשר יקבע מעת לעת על ידי מרכז הספורט. בעת הנפקת תו חניה על המנוי להביא תצלום של רישיון הרכב הרשום על שמו.
13.3.  תו החנייה הוא אישי ויודבק על רכבו של המנוי ואינו ניתן להעברה או למכירה לאחר.
13.4. במכירת הרכב יש להסיר את תו החניה ולהעבירו לרכב החדש, ולאחר מכן להודיע למשרדי הרישום על השינוי במספר הזיהוי של הרכב ולצרף העתק רישיון רכב עדכני.
13.5.  חניית רכב בעל תו חנייה מותרת בשטח מגרש החניה של מרכז הספורט על בסיס מקום פנוי ואין ברכישת תו חניה להבטיח מקום חניה.
13.6. התנועה והחניה במגרשי החניה תעשה על פי הנהלים והתמרורים המצויים במגרש, חניית אופנועים ואופניים מותרת במקומות המסומנים בלבד.
13.7. מרכז הספורט אינו אחראי לכל אובדן ו/או גניבה ו/או נזק ו/או חבלה מכל סוג שהוא שייגרמו לכלי הרכב במגרש החניה. 

        
14. תקשורת ומדיה


14.1. מרכז הספורט עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר האינטרנט. יחד עם זאת, אין ביכולת מרכז הספורט להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות. כמו כן, מרכז הספורט רשאי להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.
14.2. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על כל התכנים המופיעים באתר, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלות בלעדית של מרכז הספורט. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מרכז הספורט נתן את הסכמתו לכך, מראש ובכתב.
14.3. מרכז הספורט לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך הגלישה בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
14.4. מרכז הספורט אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר, לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
14.5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
14.6. התקנון מצוי באתר מרכז הספורט וכל מנוי רשאי לעיין בו. מרכז הספורט שומר על זכותו לשנות, לגרוע ו/או להוסיף להוראות התקנון וכללי השימוש באתר בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע והמחייב בכל עת.

 

צוות מרכז הספורט מאחל לכם פעילות נעימה ומהנה!


חדר כושר
חדר כושר
משרד המנויים
משרד המנויים
ספא
ספא
צור קשר
צור קשר
בריכות שחיה
בריכות שחיה
סטודיו פילאטיס
סטודיו פילאטיס
מערכת החוגים
מערכת החוגים
תרבות ופנאי
תרבות ופנאי
טיפ בריא
סטודנטים
עבור לתוכן העמוד