banner

תקנון הסטודיו לפילאטיס מכשירים

מהדורת נובמבר 2023

1. רכישת מנוי לפילאטיס מכשירים מקנה זכות לשיבוץ קבוע ביום ובשעה קבועים. השיבוץ ייעשה על ידי המשרד.

2. בעלי כרטיסיות יוכלו להירשם לשיעורים שבועיים קדימה באמצעות האפליקציה.

3. כרטיסיות יכובדו עד תומם ולאחר מכן לא ניתן יהיה לרכוש כרטיסיות נוספות, אלא רק מנויים.

4. המנוי אישי ואינו ניתן להעברה.

5. התשלום למנוי הינו לעסקה בלתי קצובה ומתבצע באמצעות כרטיס אשראי בהוראת קבע.

6. סוגי המנויים:

מנוי של 4 שיעורים בחודש – מתאים לפעם בשבוע.

מנוי של 8 שיעורים בחודש + שיעור בונוס – מתאים לפעמיים בשבוע.

מנוי של 12 שיעורים בחודש + שני שיעורי בונוס – מתאים לשלוש פעמים בשבוע.

7. שיעורי בונוס:

7.1. שיעורי הבונוס ניתנים למימוש כשיעור נוסף באותו החודש או במקרה של ביטול לא בזמן.

7.2. הרישום לשיעורי בונוס מתאפשר החל מ-8 שעות לפני השיעור, על בסיס מקום פנוי.

7.3. שיעורי הבונוס ניתנים לניצול באותו החודש בלבד, ללא צבירה והעברה מחודש לחודש.

8. ביטולי שיעור:

8.1. יש לבטל באפליקציה עד 8 שעות לפני תחילת השיעור.

8.2. שיעור שלא יבוטל בזמן- ייחשב כשיעור שמומש ולא יינתן החזר כספי בגינו. ניתן יהיה להירשם לשיעור חלופי, על חשבון שיעורי בונוס, אם יש יתרת שיעורי בונוס לניצול. הרישום יתאפשר החל מ-8 שעות לפני מועד השיעור הרצוי, על בסיס מקום פנוי.

8.3. שיעור שיבוטל בזמן – יאפשר רישום לשיעור חלופי החל מ-8 שעות לפני השיעור, על בסיס מקום פנוי.

8.4. לקוח שלא הגיע לשני שיעורים בחודש ולא ביטל את הגעתו בזמן או ביטל שלא בזמן, לא יוכל להירשם לשיעורים במשך 4 ימים מהמועד האחרון שלא הגיע או מהמועד שביטל מאוחר, ורישומיו לשיעורים ב-4 ימים הללו יימחקו.

9. שיעור עם פחות מ-3 משתתפים/ות לא ייפתח. תישלח הודעה לרשומים לשיעור. הודעה בדבר ביטול שיעורי בוקר תישלח עד 8 בערב שלפני. הודעה על ביטול שיעורי ערב תישלח עד 8 בבוקר של אותו היום.

10. שיעור קבוצתי בסטודיו נמשך כ- 55 דקות.

11. לא תותר כניסת מאחרים לשיעור, המדריך/מדריכה יהיה רשאי שלא לתת למתאמן להשתתף בשיעור אם הגיע באיחור.

12. הפעילות הינה בהתאם לשעות הפעילות ולצוות ההדרכה כפי שמופיע במערכת השעות המפורסמת. מרכז הספורט משתדל לשמור על שעות הפעילות ועל המדריכים, אך ייתכנו שינויים מעת לעת.

13. השיעורים מתקיימים בקבוצות של עד 14 מתאמנים.

14. למי שאינו מעוניין במנוי, קיימת אפשרות לרכוש שיעורים לפי תמחור של שיעור בודד בסך 85 ₪ לשיעור. תוקף השיעור לחודש אחד בלבד.

15. כמתאמן בסטודיו הנך מצהיר כי אין מניעה רפואית המונעת ממך ביצוע פעילות גופנית. במידה וחל כל שינוי במצבך הרפואי ו/או ישנן מגבלות כלשהן – עליך לפנות לייעוץ רפואי, ולהודיע על כך לצוות הסטודיו.

16. הקפאות

16.1. בקשות להקפאת מנוי יוגשו בכתב למחלקת שרות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני  service@tausc.co.il

16.2. הקפאות מסיבות רפואיות או מילואים יתאפשרו בכפוף להמצאת אישור מתאים, ולכל היותר לתקופה של עד 30 יום במצטבר בשנת מנוי.

16.3. בנוסף ניתן להקפיא את המנוי מכל סיבה שהיא, לתקופה של 14 ימים בכל פעם ולא יותר מ-30 ימים בסך הכל, בשנת מנוי, בהודעה בכתב מראש תמורת תשלום. עלות הקפאת מנוי לשבועיים הינה 60 ש”ח.

16.4. הקפאה הינה הטבה הניתנת כזיכוי ללקוח בתום תקופת ההקפאה, בקיזוז עלות ההקפאה.

17. ביטולים

17.1. ניתן לבטל מנוי בכל עת, בהתראה של חודש מראש.

17.2. בקשות לביטול מנוי יוגשו בכתב למחלקת שרות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני  service@tausc.co.il.

17.3. ביטול המנוי יבוצע בתוך 3 ימים ממועד הבקשה, וייכנס לתוקף חודש לאחר הבקשה. בתקופת זמן זו ניתן יהיה להמשיך להתאמן בסטודיו עד סיום המנוי בפועל. במהלך חודש זה יבוצע חיוב יחסי. לדוגמה: מתאמן מודיע על הפסקה ב-15.6 (לאחר שכבר ירד התשלום ב-1.6) בתאריך ה-1.7 יחויב המתאמן בגין חצי חודש עד ה-14.7.

17.4. ביטול מנוי תוך 14 יום ממועד הרכישה יישא בתשלום דמי ביטול של 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת תשלום עבור תקופת המנוי שחלפה עד למועד ביטול המנוי.

18. שינוי מסלול המנוי – עליה או ירידה בכמות השיעורים לשבוע – בהודעה של 30 יום מראש.

19. רכישת שיעורים נוספים מעבר למסגרת המנוי – תתאפשר לפי עלות השיעור של המנוי.

20. הנפקת המנוי תתבצע על פי הזכאות של כל אדם לפי תנאי הרישום ביום הרישום ובהצגת מסמכים מתאימים. לקוח שנרשם באפליקציה שלא על פי הזכאות המתאימה לו, לדוגמה לקוח שנרשם לפי מחיר סטודנט או לפי מחיר מנוי במרכז הספורט, כשאינו כזה, יחוייב במחיר מחירון מלא.

21. מרכז הספורט רשאי לשנות את המחיר למחיר מחירון מלא למי שסיים את זכאותו במועד סיום הזכאות גם אם טרם הסתיים המנוי. לדוגמה – לשנות ממנוי סטודנט למנוי שאינו סטודנט, עם סיום הלימודים.

התקנון מנוסח בלשון זכר, אך מכוון לשני המינים (ובמיוחד לנשים 😊)

אני רוצה להגיע ליום ניסיון

    עלות יום ניסיון 100 ₪ - תוחזר ברכישת מנוי

    page loader
    נגישות