banner

תקנון מרכז הספורט

מהדורת נובמבר 2023

תנאי מוקדם לקבלת הזכות להשתמש במרכז הספורט היא הסכמה מלאה לתנאי התקנון.

חזקה על מי שמשתמש במרכז הספורט ובמתקניו כי קרא והבין את התקנון המלא כפי שהוא מופיע באתר והוא נוטל על עצמו התחייבות לפעול על פיו.

 1. המטרה

ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת המנויים ו/או האורחים וכן שמירה על המבקרים, המנויים, העובדים והמתקנים במרכז הספורט.

 1. רכישת מנוי וסוגי מנויים

2.1. רכישת מנוי אפשרית בשני מסלולים: (א) מנוי לתקופה קצובה הכולל דמי ביטול (ב) מנוי חודשי- חילופי (“מסלול חילופי”). ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוגי המסלולים בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.2. ההרשמה למרכז הספורט כרוכה בתשלום דמי הרשמה חד פעמיים, אשר ישולמו ע”י המנוי בסכום הנהוג באותה עת. מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לשנות את סכום דמי ההרשמה מעת לעת. סכום דמי ההרשמה מפורט מראש ובכתב בקבלה.תוקף המנוי הינו מיום הנפקתו ועד למועד המצוין על גבי הקבלה.

2.3. הנפקת המנוי תתבצע על פי הזכאות של כל אדם לפי תנאי הרישום ביום הרישום ובהצגת מסמכים מתאימים, על פי זיהוי הנרשם ועל פי צילום עדכני שלו. למרכז הספורט הזכות שלא לקבל תמונות שאינן עדכניות. שינוי הזכאות במהלך תקופת המנוי, לא תזכה בהחזר כספי ולא ניתן יהיה לשנות את מסלול ההצטרפות ו/או תנאי המנוי עד לסיומו. מרכז הספורט רשאי לשנות את המחיר למחיר מחירון מלא למי שסיים את זכאותו במועד סיום הזכאות גם אם טרם הסתיים המנוי.

2.4. הכניסה לשטח מרכז הספורט תותר רק בהצגת תג זיהוי (“צ’יפ”) בר תוקף. תג הזיהוי האישי הניתן למנויים למעבר בשערי הכניסה הינו אישי ולא ניתן להעברה. העברת התג לאדם אחר תגרום להפסקת חברות מידית במרכז הספורט, ללא החזר כספי. מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לשנות את מערכת הזיהוי.

2.5. במקרה של אובדן או גניבת תג הזיהוי, יונפק למנוי תג חדש כנגד תשלום דמי טיפול בסך 25 ש”ח.

2.6. ברכישת המנוי מסכים המנוי לקבל ממרכז הספורט באמצעות הדואר האלקטרוני והטלפון הסלולארי, דברי פרסומת הכוללים מבצעים, הטבות ופעילויות מיוחדות שמקיים מרכז הספורט למנוייו. מנוי המבקש לבטל הסכמה זו, רשאי לעשות זאת בכל עת בהודעה בכתב למרכז הספורט בדואר אלקטרוני service@tausc.co.il וכן במענה לדברי הפרסומת שיגיעו אליו.

2.7. לא תתאפשר העברת מנוי מאדם לאדם.

2.8. לא ניתן להחליף אמצעי תשלום אלא במקרה של החלפת בנק / חברת אשראי. החלפת אמצעי התשלום על דמי המנוי כרוכה בדמי טיפול בסך 30 ש”ח עבור כרטיס אשראי ודמי טיפול בסך של 15 ש”ח לכל המחאה עבור הטיפול בהחלפת אמצעי התשלום.

2.9. במקרה של הימנעות מתשלום סדיר של דמי המנוי, יהיה המנוי מנוע מכניסה למרכז הספורט ומעשיית שימוש כלשהו במרכז הספורט ובמתקניו עד להסדרת חובותיו הכספיים.

2.10. הטבות שניתנות במסגרת רכישת מנוי עשויות להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי של המרכז.

2.11. סטודנטים וסגל של אוניברסיטת ת”א זכאים להנחה נוספת בכפוף לתשלום דמי רווחה ואחזקת כרטיס אשראי TAU בתוקף.

2.12. מנויי מרכז הספורט זכאים להטבות על פי ותק המנוי בכפוף לתקנון מועדון הלקוחות כמפורט כאן:

 http://www.sports-center.co.il/club

2.13. מנויי מרכז הספורט זכאים להטבת “חבר מביא חבר” כמפורט כאן: http://www.sports-center.co.il/friends

 1. ביטול מנוי

3.1. ניתן לבטל את המנוי ובלבד שהבקשה לביטול המנוי תעשה בכתב בלבד באמצעות דואר אלקטרוני: .service@tausc.co.il למען הסר ספק, לא התקבלה הודעה בכתב לא יכנס הביטול לתוקף. בעל המנוי נדרש לוודא כי הודעתו התקבלה.

3.2. ניתן לבטל מנוי בכל אחד מהמסלולים, תוך 14 יום ממועד הרכישה או קבלת טופס ההרשמה, לפי המאוחר מביניהם וכנגד תשלום דמי ביטול של 5% מערך השירות או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם בתוספת תשלום עבור תקופת המנוי שחלפה עד למועד ביטול המנוי. לאחר 14 יום ממועד הרכישה או קבלת טופס הרשמה, יחול המנגנון להלן: כל הודעת ביטול בכתב שתתקבל (בהתאם לאמור בסעיף 3.1 לעיל) מהיום ה-15 ואילך תכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירתה.

3.3. בביטול מנוי חודשי – ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול. עם כניסת הודעת הביטול לתוקף יגבה סכום החלק היחסי של המנוי (דמי המנוי עבור אותו חודש) ולא יגבו דמי ביטול.

3.4. בביטול מנוי לתקופה קצובה –

3.4.1 ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום חודש ממועד מסירת הודעת הביטול.

3.4.2. בגין חודש זה, יגבה סכום החלק היחסי של המנוי (דמי המנוי עבור אותו חודש).

3.4.3. בנוסף לאמור, יגבו מהמנוי דמי ביטול, שיהיו לפי הנמוך מבין האפשריות הבאות:

א. דמי ביטול בגובה מכפלת מספר החודשים מהמועד בו הוחל ביצוע העסקה ועד מועד כניסת הביטול לתוקף (חודש מיום ההודעה בכתב), בהפרש שבין המחיר החודשי בעסקה ובין המחיר החודשי במסלול החילופי שהינו 550 ₪ או 395 ₪ לפי סוג המנוי (כגון סטודנט, חייל, ילד וכו’). עלות המסלול החלופי לפיה יחושבו דמי הביטול תקבע לפי עלות המסלול החלופי, לרבות הילדים במשפחה, אף אם לא שילמו בגין המנוי.

ב. דמי הביטול לא יעלו על הסכום הנמוך מבין הסכומים המחושבים להלן: (1) דמי ביטול של 25% מסך התמורה אם הביטול נעשה בשליש הראשון של תקופת המנוי; דמי ביטול של 20% מסך התמורה אם הביטול נעשה בשליש השני של תקופת המנוי; דמי ביטול של 17% מסך התמורה אם הביטול נעשה בשליש השלישי של תקופת המנוי. (2) הסכום שהיה על המנוי לשלם לולא הביטול, בעד יתרת התקופה הקצובה (תקופת המנוי) ממועד כניסת הביטול לתוקף ועד לתום תקופת העסקה.

3.5. בעת ביטול מנוי במסגרתו ניתנו הטבות, על המנוי להשיב לחברה את שווי ההטבה/ההנחה שניתנה.

3.6. לא יינתן החזר כספי על תקופת הקפאת מנוי.

3.7. למען הסר ספק, בקשות לביטול שיוגשו באופן רטרואקטיבי, לא ידונו ולא יתקבלו.

3.8. במקרה של סתירה בין האמור בסעיף 3 לעיל לבין האמור בחוק ו/או תקנות הגנת הצרכן, יגברו תנאי החוק והתקנות.

4. הקפאת מנוי

4.1. ההקפאה הינה הטבה הניתנת על ידי החברה ללקוחות במסלול מנוי לחצי שנה ומעלה. בכל תקופת מנוי ניתן לבצע הקפאת מנוי לתקופה של עד 30 ימים במצטבר, בהודעה בכתב בלבד בנסיבות הבאות:

4.1.1. הקפאה בשל מצב רפואי המונע פעילות גופנית לתקופה של 14 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אישור רפואי מתאים המעיד על כך שהמנוי לא היה כשיר להתאמן למשך התקופה כאמור.

4.1.2. הקפאה בשל שירות מילואים לתקופה של 14 ימים ומעלה, בכפוף להמצאת אישור מתאים.

4.2. יש להמציא את כל האישורים מראש בהתאם לתקופת ההקפאה המבוקשת. בקשות הקפאה שהוגשו רטרואקטיבית לאחר תום התקופה המבוקשת לא יכובדו.

4.3. בנוסף, ניתן להקפיא את המנוי מכל סיבה שהיא, לתקופה של 14 ימים בכל פעם ולא יותר מ-30 ימים בסך הכל, בהודעה בכתב מראש תמורת תשלום. עלות הקפאת מנוי לשבועיים הינה 60 ש”ח.

4.4. בקשות להקפאת מנוי העומדות בקריטריונים יוגשו בכתב עם העתק האסמכתא הרלוונטית למחלקת שרות לקוחות באמצעות דואר אלקטרוני service@tausc.co.il

4.5. בתום כל תקופת מנוי, תתאפס הטבת ההקפאה, כך שלא ניתן יהיה לצבור ימי הקפאה שלא נוצלו ולהעבירם למנוי שיחודש.

4.6. לא ניתן להקפיא מנוי במהלך החודש האחרון למנוי אלא בשל מצב רפואי המונע פעילות גופנית בלבד או שירות מילואים.

4.7. בתקופת ההקפאה לא ניתן להשתמש במתקני מרכז הספורט. הפרת הוראה זו תוביל לביטול מיידי של ההקפאה ולחיוב בגין תקופת ההקפאה.

4.8. בתקופת ההקפאה התשלומים על העסקה ממשיכים כסדרם ותקופת ההקפאה מוחזרת כתוספת זמן למנוי.

 1. כרטיסים וכרטיסיות

5.1. למרכז הספורט הסמכות הבלעדית להחליט על מכירת כרטיסים וכרטיסיות לציבור הרחב ולהתנות כניסתו של ציבור זה בימים ובשעות ולמתקנים מסוימים לפי שיקול דעתו הבלעדי.

5.2. תוקף הכרטיסייה הינו לשנתיים ממועד רכישתה. תוקף כרטיס חד פעמי הינו לחודש ממועד רכישתו. בשום מקרה, לא יינתן החזר כספי בגין אובדן או ביטול או כרטיס/יה שפג תוקפם, ולא יוארך תוקפם של כרטיס/יה שפג תוקפם.

5.3. כרטיסים וכרטיסיות במחיר מוזל לחברי סגל וסטודנטים באוניברסיטת ת”א, ניתנים למימוש רק על ידי חברי הסגל והסטודנטים, ולא על ידי בני זוגם / ילדיהם.

5.4. הכניסה באמצעות כרטיס/כרטיסיה הינה חד פעמית ולא יומית (לא ניתן לצאת ולהיכנס שנית) לבריכה ולספא בלבד ואינה כוללת כניסה לחניה, לחדר הכושר, לחוגים ולאולמות במרכז הספורט.

5.5. רוכשי כרטיסים חד פעמיים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן/פעילות בהם רשאים להשתתף ולהוראות תקנון המרכז ולכללי ההתנהגות הנהוגים בו. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, איש צוות רשאי להפסיק את פעילותם ולהוציאם משטח מרכז הספורט, ללא החזר כספי.

 1. מידע כללי וכללי התנהגות

6.1. זמני פתיחה וסגירה של מרכז הספורט וכן של מתקניו השונים יהיו בהתאם למתפרסם על לוחות המודעות ו/או באתר מרכז הספורט באינטרנט. הנהלת מרכז הספורט רשאית לשנות את מועדי הפתיחה והסגירה של מרכז הספורט או מתקניו ובלבד שתביא שינויים אלה לידיעתם של המנויים מבעוד מועד, באמצעות לוחות המודעות או באמצעי פרסום אחרים.

6.2. הנהלת מרכז הספורט שומרת לעצמה את הזכות לסגור את מרכז הספורט כולו, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, אירועים מיוחדים, מסיבות או פעילויות ספורט ארציות ובינלאומיות על פי שיקול דעתו הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר. כמו כן, רשאית הנהלת מרכז הספורט לסגור כל מתקן לצרכיי שיפוצים ותיקונים בהודעה מראש.

6.3. הכניסה לילדים מתחת לגיל 10 מותנית בליווי מבוגר (מגיל 16 ומעלה). לא תתאפשר כניסת ילדים ללא ליווי.

6.4. הורים ו/או מלווים, אחראים להתנהגות ולמעשי ילדיהם ו/או ילדים נלווים, בכל זמן שהותם במרכז הספורט. הפרת הסדר על ידי הילדים עלולה לגרום להפסקת חברות זמנית או קבועה שלהם.

6.5. החפצים האישיים הם באחריות המנוי בלבד. מרכז הספורט אינו אחראי לאובדן או גניבת חפצים ודברי ערך בשטח מרכז הספורט בכללותו. רכוש שנמצא ללא השגחה יועבר לחדר אבדות ומציאות ויישמר לתקופה של חודש בלבד. בחלוף תקופה זו באם בעליו לא יגיע לדרוש אותו רשאי מרכז הספורט למסור ו/או להשליך ו/או להשמידו רכוש שלא נדרש בכל דרך שיראה לנכון.

6.6. המנוי מתחייב להישמע ולמלא אחר ההוראות, הכללים והתקנות הקבועים בחוק או המופצים על ידי הנהלת מרכז הספורט מעת לעת באמצעות פרסומים בכתב, על לוחות מרכז הספורט ו/או בחוזר לחברי מרכז הספורט.

6.7. המנוי מתחייב להישמע ולמלא אחר הוראות המדריכים בחדר הכושר והחוגים וכן להוראות מנהלי מרכז הספורט, עובדיו ולהוראות השילוט במקום. צוות מרכז הספורט, רשאי להוסיף הוראות בהתאם לצורך.

6.8. כל פעילות שתבוצע בניגוד להנחיות הצוות אסורה – ותוצאותיה יהיו על אחריות המנוי.

6.9. חובה להזדהות על ידי תג הזיהוי לפי דרישה של עובד מרכז הספורט. עובד מרכז הספורט או מועדון הספורט רשאי להחרים את תג הזיהוי ולהעבירו לטיפול ההנהלה.

6.10. על המנוי לשמור על רכוש מרכז הספורט, ציודו ומתקניו, והצמחייה בו, להימנע מגרימת נזקים לרכוש ולשמור על ניקיון בשטחי מרכז הספורט וסביבתו. מנוי אשר יגרום נזק לרכוש מרכז הספורט, בזדון או ברשלנות, יחויב בתשלום בגין הנזק שנגרם, וזאת מבלי לגרוע בכל זכות אחרת העומדות למרכז הספורט במקרה כאמור, על פי התקנון ו/או על פי דין.

6.11. המנוי מתחייב להתנהג בנימוס, בכבוד ובדרך ארץ בעת שהותו במרכז הספורט, באופן שלא יפריע, יפגע, יעליב ו/או יהווה מטרד לאחרים ולא יפגע בניהול התקין של מרכז הספורט.

6.12. הכניסה למתקני הספורט והשימוש בהם תתבצע אך ורק בתלבושת ספורט מתאימה ובהתאם לדרישות המדריך או האחראי.

6.13. אין להכניס לשטח מרכז הספורט דברי מזון (למעט כריכים ופירות), משקאות חריפים, צידניות, פיצוחים, כלי זכוכית (לרבות בקבוקים), נרגילות, מנגל, משחקי קלפים מזל והימורים, בעלי חיים, מכלי גז, כלי נשק ומכשירים להשמעת מוסיקה (למעט באוזניות).

6.14. חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי מרכז הספורט לרבות השטחים הפתוחים.

6.15. אין להיכנס לשטח משרדי מרכז הספורט בבגד ים, פלג גוף חשוף או ללא נעליים.

6.16. ברחבי מרכז הספורט מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה, בטיחות ושמירת הסדר הציבורי.

6.17. מרכז הספורט מפנה את תשומת לב המנויים לסכנות הקיימות בפעילות ספורטיבית בתנאים מסוימים. מרכז הספורט ממליץ לכל החברים, לעבור בדיקה רפואית לפני תחילת כל פעילות ספורטיבית ולקבל את חוות דעתו של רופא לגבי הפעילות הגופנית בתחומי הספורט בהם הם מעוניינים לעסוק ולהימנע מפעילות ספורטיבית בטרם עברו את הבדיקות הרפואיות כאמור.

הנני מצהיר/ה כי אין מניעה רפואית המונעת ממני ביצוע פעילות גופנית. במידה וחל כל שינוי במצבי הרפואי ו/או ישנן מגבלות כלשהן – באחריותי לפנות לייעוץ רפואי, ולהודיע על כך לצוות הרלוונטי לפעילות שאותה אני מבצע (חוגים, שחייה וכו’).

6.18. השימוש במתקנים, באולמות, חדרי הפעילות, מותרים אך ורק בהשגחת המורה ו/או המדריך האחראי ובהתאם לנהלים במתקנים אלו. השימוש במתקנים, יעשו בזהירות תוך ביקורת עצמית ובאחריות המנוי. השימוש במתקני מרכז הספורט וההשתתפות בפעילויות בו הינה באחריות המנוי בלבד. מרכז הספורט אינו אחראי לכל תאונה, פגיעה ו/או לנזק שיגרמו למשתמש או לרכושו.

6.19. מובא לתשומת לב המנויים והאורחים כי מתקני מרכז הספורט משמשים גם לפעילויות ואירועים חיצוניים ובין היתר אימונים, משחקים, קייטנות, חוגי ופעילויות ספורט ופנאי. שיבוץ לוח הזמנים נתון לסמכותו הבלעדית של מרכז הספורט.

6.20. הקפיטריה, חנויות המכר, ושירותים אחרים הניתנים בשטח מרכז הספורט על ידי זכיינים, ניתנים על ידם ובאחריותם בלבד ואין מרכז הספורט אחראי להם.

6.21. צוות מרכז הספורט רשאי להוציא מהמתקנים מנוי שהתנהגותו אינה הולמת, אלימה, פרועה, מטרידה או שיש בה לדעתם לסכן את שלומם או שלוותם של אורחי ועובדי מרכז הספורט ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור בהנהלת מרכז הספורט. חל איסור לצלם את צוות העובדים ולקוחות מרכז הספורט.

6.22. ביטול מנוי והרחקת מנוי/אורח – מרכז הספורט רשאי להרחיק מנוי ממרכז הספורט לתקופה של עד 6 חודשים וכן להפסיק חברותו של מנוי או פעילותו של אורח או לא לחדש מנוי, ללא החזר כספי, במידה והתנהגותו תהא בניגוד לתקנון, לתקנות ולנהלים, התנהגות בלתי נאותה או במקרה של הפרת משמעת חמורה ו/או הטרדה מינית ו/או התנהגות גסה, פרועה, אלימה או בלתי הולמת ו/או התבטאות מילולית גסה או אלימה ו/או התנהגות שיש בה לסכן את חברי המועדון את שלומם או את שלמות רכושם ו/או לגרום להם לנזק כלשהו ו/ או לפגוע בשלוותם ו/או להפריע בדרך כלשהי לפעילות התקינה והשוטפת וכדו’. הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מרכז הספורט. היה והנזק ייגרם במתכוון, יחויב המנוי/האורח במלוא מחיר תיקון הנזק.

6.23. מרכז הספורט רשאי להגיש תלונות משמעתיות למוסדות הנוגעים בדבר באוניברסיטה כנגד מנויים סטודנטים ו/או מנויים סגל עובדי האוניברסיטה אשר יפרו התקנון והנוהל ו/או יבצעו פעולות שאינן הולמות.

6.24. מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למרכז הספורט.

 1. השכרת לוקרים

7.1. ברחבי מרכז הספורט מוצבים לוקרים להשכרה ושימוש המנויים לטובת נעילת חפצי הערך. השימוש והאחסנה של הציוד בלוקרים הינם באחריות המשתמש בלבד. למען הסר ספק, אין מדובר ב”כספות” העמידות בפני פריצה ומרכז הספורט אינו אחראי לכל גניבה, נזק או אובדן לציוד שאוחסן בהם.

7.2. לוקרים בהשכרה עונתית- בתום תקופת המנוי על המנוי לפנות את הלוקר ולהחזיר את המפתח למשרד המנויים. לוקר שלא יפונה בתוך 72 שעות מתום המנוי יפרץ ויפונה על ידי מרכז הספורט. ציוד שימצא בלוקר שנפרץ יאוחסן על ידי מרכז הספורט לתקופה של חודש בלבד ולאחר מכן ימסר, יזרק או יושמד. השימוש בלוקר עונתי הינו לבעל ההשכרה בלבד, לוקר שיעשה בו שימוש שלא על ידי בעל ההשכרה יפרץ באופן מיידי ולא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לכך.

7.3. לוקרים יומיים- לוקרים יומיים נועדו לשימוש יומי/מזדמן, יש לפנות אותם ולהשאירם פתוחים בסיומו של כל יום (עד השעה 24:00), לוקר שלא יפונה באותו יום ייפרץ ויפונה על ידי מרכז הספורט. ציוד שימצא בלוקר יומי שנפרץ יאוחסן על ידי מרכז הספורט לתקופה של חודש בלבד ולאחר מכן ימסר, יזרק או יושמד.

7.4. ניתן לבטל שירות שכירות לוקר בהודעה בכתב בלבד. ההודעה תכנס לתוקף בתום חודש ממועד קבלתה.

 1. חוגים

8.1. מגוון החוגים שמפעיל מרכז הספורט והיקף פעולתם וכן כל הנוגע להפעלתם, יקבע על ידי מרכז הספורט, לרבות גביית תשלומים מיוחדים עבור השתתפות בחוגים מסוימים או פעולות מסוימות. מרכז הספורט יודיע על כך מראש למנויים.

8.2. הפעילות במסגרת החוגים הינה בהתאם לשעות הפעילות של כל חוג כפי שמופיע בעלון הפעילות המופץ למנויים ולמפורט בלוחות המודעות או באתר האינטרנט. מרכז הספורט משתדל לשמור על שעות הפעילות, אך ייתכנו שינויים.

8.3. תכנית הפעילות, החוגים והאירועים המפורסמים ניתנים לשינוי לפי שיקול דעת מרכז הספורט. מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתוכנית החוגים שפורסמה על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא התראה מראש.

8.4. לא תותר כניסת מאחרים לשיעור, המדריך/מדריכה יהיה רשאי שלא לתת למנוי להשתתף בשיעור אם הגיע באיחור של 5 דקות ומעלה.

8.5. אין להכניס דברי מזון ומשקה לאולם מלבד מים. אין לאכול וללעוס מסטיק באולם.

8.6. עוצמת המוסיקה, הטמפרטורה באולם וכל החלטה במהלך השיעורים, תיקבע על ידי המדריכים.

8.7. יש להישמע ולמלא אחר הוראות המדריכים בחוגים.

8.8. אין לשהות ו/או להתאמן באולם ללא נוכחות מדריכים.

8.9. הוצאת ציוד מאולמות החוגים אסורה בהחלט.

8.10. החוגים הינם ברישום מראש ובהתאם לתנאי הרישום, כמפורט כאן: http://www.sports-center.co.il/studio-regulations

8.11. הנהלים החלים בסטודיו לפילאטיס מכשירים הינם בהתאם לתקנון: https://www.sports-center.co.il/pilates-regulations

 1. בריכות השחייה

9.1. מנוי הנכנס לשטח הבריכות, יתנהג בהתאם להוראות המתפרסמות על ידי מרכז הספורט ותקנות משרד הבריאות. שמירה קפדנית על כללי המשמעת בבריכות היא הכרח בטיחותי ראשון במעלה.

9.2. המנוי מתחייב להישמע להוראות המצילים, עוזרי המצילים, סדרנים וכן עובדי מרכז הספורט בכל שעות שהייתו בבריכות.

9.3. הכניסה לשטח המרוצף והמגודר סביב הבריכות ולמים הינה אך ורק בבגד ים. הכניסה בנעליים או במכנסיים קצרים או אחרים אסורה.

9.4. הכניסה לשטח הבריכות הינה רק בנוכחות מציל ובשעות הרחצה הקבועות. השימוש בבריכה מוגבל לשעות מסוימות, כפי שיוגדר מעת לעת ע”י הנהלת מרכז הספורט ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

9.5. בעלי/ות שיער ארוך מחויבים בחבישת כובע ים.

9.6. אזור הבריכות המסומן (באמצעות מסלול או שלט) כאזור שחייה, הוא אזור המיועד לשחייה בלבד. באזור זה אין לנוח על שפת הבריכה על מנת לא להפריע לשוחים.

9.7. אין להכניס אוכל או שתייה מכל סוג שהוא לשטח הבריכות. כמו כן, הכנסת כלי זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכה אסורה.

9.8. חל איסור לעשן בשטח הבריכה.

9.9. התזת מים, שימוש באקדחי מים, גלגלי הצלה, סירות, וכדורים בשטח הבריכות אסורה. השימוש בסנפירים מותר במסלול המיועד לכך בלבד.

9.10. בבריכות מתקיימים אימוני כדור מים, שחייה ושיעורי שחייה, כמו כן מתקיימות מידי פעם תחרויות ספורט עליהן יודיע מרכז הספורט למנויים מראש.

9.11. לימוד שחייה מותר רק ע”י מי שאושר לכך ע”י מרכז הספורט.

9.12. מרכז הספורט רשאי לסגור או לשנות את שעות הפעילות ואופן השימוש בבריכות השחייה באופן קבוע או זמני, לרבות בשל קיומם של אירועים מכל סוג שהוא ויודיע על כך למנויים מראש.

9.13. מרכז הספורט רשאי לסגור את בריכות השחייה לצרכיי שיפוצים ותיקונים ויודיע על כך למנויים מראש.

9.14. הבריכה המקורה העליונה מיועדת לשחייה בלבד. לא תורשה כניסה למים אלא למטרת שחייה בלבד.

9.15. הרחצה בבריכת הפעוטות הינה ללא מציל באחריות ובליווי מבוגר בלבד.

9.16. השימוש בבריכות על ידי ילד יהא באחריות הוריו בלבד. שהיית ילדים מתחת לגיל 12 בשטח הבריכות אסורה בהחלט ללא ליווי והשגחת מבוגר. אין לאפשר כניסת ילדים שאינם יודעים לשחות לתחומי הבריכות ללא ליווי והשגחת מבוגר.

9.17. בשל סכנת החלקה אסורה הריצה בשטחי הבריכות.

9.18. הכניסה לבריכות אסורה לאנשים החולים במחלות עור או מחלה מדבקת אחרת.

9.19. קפיצה למים, דחיפה ומשחקי טביעה אסורים בהחלט.

 1. השימוש בג’קוזי

10.1. השימוש בג’קוזי עלול להיות מסוכן לבריאות והוא נעשה על אחריותם המלאה של המשתמשים ובכפוף להנחיות רופאיהם ולהוראות המיועדות לשמור על בריאותם.

10.2. הכניסה לג’קוזי אסורה לילדים מתחת לגיל 18.

10.3. הכניסה לג’קוזי אסורה לנשים בהריון, לסובלים מסוכרת, מחלות לב, בעיית עור ו/או בעיות לחץ דם.

10.4. מטעמי בטיחות והיגיינה אישית יש לשטוף את הגוף לפני הכניסה לג’קוזי.

10.5. זמן השהייה המרבי בג’קוזי עד 15 דקות בלבד.

10.6. הכניסה לג’קוזי בבגד ים בלבד. בעלי שיער ארוך נדרשים לחבוש כובע ים.

 1. השימוש בסאונה

11.1. השימוש בסאונה עלול להיות מסוכן לבריאות והוא נעשה על אחריותם המלאה של המשתמשים ובכפוף להנחיות רופאיהם ולהוראות המיועדות לשמור על בריאותם.

11.2. הכניסה לסאונה אסורה לילדים מתחת לגיל 18.

11.3. הכניסה לסאונה אסורה לנשים בהריון, לסובלים מסוכרת, מחלות לב, בעיית עור ו/או בעיות לחץ דם.

11.4. מטעמי בטיחות והיגיינה אישית יש להתקלח לפני הכניסה לסאונה. השימוש במקלחות הסאונה מיועד לשטיפת הגוף בטרם הכניסה לסאונה בלבד.

11.5. זמן השהייה המרבי בסאונה עד 15 דקות בלבד.

11.6. הכניסה לסאונה בבגד ים בלבד.

11.7. בשל סכנת התלקחות חל איסור על ייבוש בגדים ו/או מגבות בסאונה. אין לשפוך מים על גוף החימום בסאונה אלא אך ורק על הלבנים.

 1. חדר הכושר

12.1. השימוש במתקני הספורט ובאולם הכושר, ע”פ חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) תשנ”ד-1994, חוק הספורט תשמ”ח 1988 ותקנותיהם והוראות בטיחות והתנהגות הנמצאים באולם הכושר.

12.2. אישור רפואי-

12.2.1. כתנאי להתחלת האימונים, יחתום המנוי בחדר הכושר על הצהרת בריאות בהתאם להוראות חוק מכוני כושר וימציא אישור רפואי מקום שזה נדרש בהתאם להוראות חוק מכוני כושר.

12.2.2. המנוי מחויב להודיע למרכז הספורט על כל שינוי במצבו הבריאותי ולהמציא אישור רפואי מעודכן במידת הצורך, כתנאי להמשך שימוש במתקני חדר הכושר. בכל מקרה של שינוי במצבו הבריאותי, באחריותו המלאה והבלעדית של המנוי לפנות לייעוץ רפואי והמנוי מחויב להודיע על כך לחדר הכושר בהקדם.

12.3. כל מנוי חדש חייב בהדרכה ראשונית (אוריינטציה) ממדריכי חדר הכושר על נהלי חדר הכושר, מיקומם של מכשירי הכושר וכללי בטיחות בשימוש מכשירים.

12.4. הכניסה לחדר הכושר מותרת מגיל 14. בני נוער בגילאים 18-14 חייבים להצטייד באישור ההורים לאימון בחדר הכושר. בני נוער בגילאים 18-14 יעבירו אישור רפואי עדכני מידי שנתיים ואישור הורים מידי שנה.

12.5. הפעילות מחוץ לשעות הפעילות של חדר הכושר או ללא נוכחות מדריך אסורה. יש להישמע להוראות איש צוות בחדר הכושר בכל עת.

12.6. יש להישמע להוראות המדריכים וצוות מרכז הספורט בחדר הכושר בכל עת. צוות מרכז הספורט רשאי להוסיף הוראות במקום בהתאם לצורך ולשיקול דעתו המלא.

12.7. כל פעילות שתבוצע בניגוד להנחיות הצוות אסורה – ותוצאותיה יהיו על אחריות המתאמן.

12.8. צוות חדר הכושר רשאי להוציא מחדר הכושר מתאמן שהתנהגותו אינה הולמת ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור בהנהלת מרכז הספורט.

12.9. הכניסה לחדר הכושר הינה בלבוש ספורטיבי מלא (בגדי ספורט, נעלי ספורט) ומגבת אישית בלבד. לא תתאפשר פעילות במכנסי ג’ינס/ דגמ”ח/ מכנסי הליכה/ מכנסים/ חולצות בעלי כפתורים או רוכסנים, ללא נעלי ספורט מתאימות, או ללא מגבת אישית.

12.10. אין להכניס תיקים/ שקיות לחדר הכושר.

12.11. בשום מקרה לא תתקבל התנהגות תוקפנית או אלימה של מנויים זה כלפי זה או כלפי צוות העובדים.

12.12. השימוש בטלפון הנייד ברחבי אולם הכושר אסור למעט במקומות המסומנים.

12.13. אין ללעוס מסטיק בחדר הכושר ואין להכניס דברי מזון ומשקה לחדר הכושר.

12.14. כללי בטיחות לשימוש במכשירים:

12.14.1. אין לעלות על מכשיר פועל.

12.14.2. אין להשאיר מכשיר פועל לא מאוייש.

12.14.3. בסוף השימוש יש להקפיד על השארת מכשיר נקי.

12.14.4. יש להפסיק פעילות במידה ומרגישים לא טוב.

12.14.5. יש לוודא הכנסת הידיות במלואן לפני השימוש במכשירי הכוח והספסלים ולוודא נעילת סוגרי מוטות המשקולות החופשיות בכל עת.

12.14.6. יש להחזיר פלטות ומשקולות למקומן בתום הפעילות. אין להשליך משקולות על הרצפה.

12.14.7. יש לפעול במרחק בטיחותי ממתאמנים אחרים בעת השימוש במשקולות החופשיות.

12.14.8. הוצאת ציוד מחדר הכושר ופעילות משקולות באזור הפרקט אסורה.

12.14.9. בעת שימוש במסילה יש להדק את רצועת הבטיחות לבגד.

12.14.10. השימוש בשק האגרוף הינו בכפפות מתאימות בלבד.

12.14.11. חל איסור על שימוש בציוד שלא שייך לחדר הכושר מסיבות בטיחותיות.

12.14.12. יש להקפיד על השארת מכשיר נקי ויבש בתום השימוש.

12.14.13. יש להשיב ציוד למקום בתום השימוש (משקולות, פלטות, ציוד נלווה).

12.14.14. בכל שאלה על שימוש במכשיר או ביצוע תרגיל יש לפנות לצוות המדריכים.

12.15. אימונים אישיים או קבוצתיים יינתנו רק ע”י מאמני מרכז הספורט. חל איסור מוחלט על אדם שאינו מועסק ע”י מרכז הספורט לאמן מנויים אחרים בחדר הכושר, בין אם בתשלום ובין שלא בתשלום. צוות חדר הכושר רשאי להוציא מחדר הכושר מתאמן החשוד בהעברת אימונים אישיים ולשלול זכותו להיכנס עד לבירור בהנהלת מרכז הספורט.

12.16. אין לקיים פעילות מסחרית כלשהי בחדר הכושר, למעט פעילות המורשית ע”י הנהלת מרכז הספורט.

12.17. במצבים של תעוקת חזה, חולשה פתאומית, סחרחורת, פציעה ו/או אירוע בריאותי אחר, יש להפסיק מיידית את האימון ולדווח לצוות חדר הכושר.

 1.  מגרשי הטניס

13.1. מגרשי הטניס מופעלים על ידי מפעיל חיצוני ועל אחריותו בלבד. על המשתמשים במגרשי הטניס, לנהוג בהתאם לתקנון הטניס כפי שיפורסם ע”י המפעיל.

13.2. מנויי מרכז הספורט זכאים להנחה מיוחדת, נא פנו לנציג הטניס.

13.3. למען הסר ספק, השימוש /ההשתתפות בפעילויות במגרשי הטניס הינה באחריות המשתמש בלבד. מרכז הספורט אינו אחראי לכל תאונה, פגיעה ו/או לנזק שיגרמו למשתמש או לרכושו הנובעת מהשימוש/ ההשתתפות בפעילויות במגרשי הטניס.

 1. חניה

14.1. החניה במגרש החניה של מרכז הספורט הינה בתשלום והיא מיועדת לציבור המנויים ומורשי מרכז הספורט בלבד.

14.2. מנוי רשאי לרכוש תו חניה לרכבו תמורת תשלום אשר יקבע מעת לעת על ידי מרכז הספורט. בעת הנפקת תו חניה על המנוי להביא תצלום של רישיון הרכב הרשום על שמו.

14.3. תו החנייה הוא אישי ויודבק על רכבו של המנוי ואינו ניתן להעברה או למכירה לאחר.

14.4. במכירת הרכב יש להסיר את תו החניה ולהעבירו לרכב החדש, ולאחר מכן להודיע למשרדי הרישום על השינוי במספר הזיהוי של הרכב ולצרף העתק רישיון רכב עדכני.

14.5. חניית רכב בעל תו חנייה מותרת בשטח מגרש החניה של מרכז הספורט על בסיס מקום פנוי ואין ברכישת תו חניה להבטיח מקום חניה.

14.6. התנועה והחניה במגרשי החניה תעשה על פי הנהלים והתמרורים המצויים במגרש, חניית אופנועים ואופניים מותרת במקומות המסומנים בלבד.

14.7. מרכז הספורט אינו אחראי לכל אובדן ו/או גניבה ו/או נזק ו/או חבלה מכל סוג שהוא שייגרמו לכלי הרכב במגרש החניה.

14.8. עם סיום או ביטול המנוי יש להשיב את תו החניה למחלקת שירות לקוחות. מנוי שלא ישיב את תו החניה עם סיום המנוי מכל סיבה שהיא יחויב בסך של 150 ₪. למרכז הספורט שמורה הזכות לקזז סכום זה כנגד כל סכום שיגיע למנוי.

14.9. ניתן לבטל שירות שכירות חניה בהודעה בכתב בלבד. ההודעה תכנס לתוקף בתום חודש ממועד קבלתה.

 1. כוח עליון

15.1. במקרה ייסגר מרכז הספורט בנסיבות שאינן תלויות במרכז הספורט כגון: התפרצות מגפה (כגון הקורונה), הוראה שלטונית, צו מנהלי, מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף, פגעי טבע, השבתה הקשורה למבנה האירוע או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מרכז הספורט אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש במתקני מרכז הספורט )הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד להלן: “כח עליון”), יהיה זכאי המנוי להקפאת תקופת המנוי, בהתאמה לתקופת המניעה, ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המניעה.

15.2. במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים אחת או יותר מפעילויות מרכז הספורט ו/או לא ניתן יהיה להשתמש באחד או יותר ממתקניו ו/או ניתן יהיה להשתמש בכלל המתקנים ו/או הפעילויות אך בצורה מוגבלת בלבד ובכלל זה (ומבלי לגרוע), חדר כושר, בריכות, מלתחות, סאונה, ג’קוזי, חוגים וכיוצא בזה בנסיבות של כח עליון כפי שהוגדרו בסעיף 15.1. לעיל, יפעל מרכז הספורט בהתאם למגבלות האפשריות, והמנוי לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי עקב המגבלות.

15.3.  בנסיבות של כח עליון כהגדרתן לעיל, יחולו תנאי הביטול הרגילים בתקנון זה ובחוק.

 1. תקשורת ומדיה

16.1. מרכז הספורט עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של אתר האינטרנט. יחד עם זאת, אין ביכולת מרכז הספורט להתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות. כמו כן, מרכז הספורט רשאי להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.

16.2. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על כל התכנים המופיעים באתר, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלות בלעדית של מרכז הספורט. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן מרכז הספורט נתן את הסכמתו לכך, מראש ובכתב.

16.3. מרכז הספורט לא יישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשים באתר במהלך הגלישה בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

16.4. מרכז הספורט אינו אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר, לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.

16.5. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

16.6. התקנון מצוי באתר מרכז הספורט וכל מנוי רשאי לעיין בו. מרכז הספורט שומר על זכותו לשנות, לגרוע ו/או להוסיף להוראות התקנון וכללי השימוש באתר בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע והמחייב בכל עת.

בחתימתי על תקנון, הריני לאשר כי תנאיו יחולו גם על כל בני משפחתי הכלולים במנוי וכי הם הביעו הסכמתם לכך.

צוות מרכז הספורט מאחל לכם פעילות נעימה ומהנה!

page loader
נגישות