banner

תקנון ונהלים במגרשי הטניס

תקנון

 • הכניסה למגרשים תותר למנויים רק עם הצגת צ׳יפ זיהוי או למשלמים בכרטיסייה לאחר התשלום אצל אחראי הטניס.
 • הצ׳יפ הינו אישי ואינו ניתן להעברה – אין לבוא ״במקום״.
 • העלייה למגרש מותרת רק לאחר הרשמה ואישור מהתורן (ראה הזמנת נהלי מגרש). על השחקנים להשמע להוראות האחראי, כולל סדרי עליה וירידה מהמגרשים.
 • העלייה על המגרשים תותר בבגדי ספורט בלבד ונעלי התעמלות מתאימות (ראה לבוש).
 • המנויים מתבקשים לשמור על כללי ההתנהגות המקובלים בטניס (ראה נהלי התנהגות ).
 • האחראי רשאי לפי שיקול דעתו להוריד מהמגרש אדם שהתנהגותו אינה הולמת ולשלול את זכותו למשחק עד לברור בהנהלת המרכז.
 • במקרה של אובדן צ׳יפ הזיהוי יש להודיע מיד להנהלת המרכז (חידוש הצ׳יפ יעשה בתשלום של 25 ש״ח ).
 • המנוי הינו מנוי שנתי שאינו ניתן לביטול או להקפאה.
 • השימוש במתקני המרכז על אחריות המשתמש בלבד, אין המרכז אחראי לכל תאונה, פגיעה אישית, אבידה, קלקול או נזק אשר יגרם למשתמשים או לרכושם.
 • פעילות בטניס כרוכה במאמצים גופניים. הנהלת המרכז ממליצה לעבור בדיקה רפואית לפני תחילת הפעילות.
 • מרכז הספורט שומר לעצמו את הזכות לסגור את מגרשי הטניס בזמן שיפוצים ו/או לצורך קיום תחרויות טניס.

כללי התנהגות

 • על השחקנים לשמור על הנקיון ולהקפיד על השלכת פסולת לפחים.
 • העישון בשטחי המגרשים אסור.
 • העלייה למגרשים עם רולר בליידס/ גלגיליות, אופניים וכדומה אסורה.
 • הכנסת בעלי חיים לשטח המגרשים אסורה.
 • אין עלייה לשטחי המגרשים כאשר הם רטובים, העלייה תותר רק לאחר ייבוש המגרשים.
 • ההדרכה מותרת רק למאמני המקום.
 • חניית אופניים או רכב דו גלגלי אחר מורשית רק רק במקום הייעודי לכך.
 • משחק הטניס דורש ריכוז – יש להמנע מרעש מיותר.
 • בזמן השהייה במגרשי. טניס עזרו לנו לשמור על אוירה חינוכית וספורטיביות כפי שנהוג במשחק זה.

לבוש

 • תלבושת טניס מקובלת הינה לבנה. אנו מאשרים גם תלבושת ספורטיבית  צבעונית ונעלי התעמלות צבעוניות.
 • תלבושת ג׳ינס אסורה וכן אסור לעלות עם נעליים שאינם נעלי התעמלות. אין לשחק ללא חולצה.

שעת חילוף

 • כאשר יש זוג המחכה לתורו ומגיעה שעת חילוף, עליו להמתין מעט עד שיפסק רצף של מסירות ולפנות למשחקים.
 • במקרים של משחק על נקודות יש להמתין לגמר המשחק (״גיים״) בתנאי שההמתנה היא לא ארוכה (2-3 דקות ).

נהלי הזמנת מגרש

 • לתורן הטניס יש סמכות לרישום מגרשים.
 • מנויי הטניס רשאים להזמין מגרש שלוש פעמים בשבוע למשך שעה או פעם אחת בשבוע למשך שעתיים רצופות.
 • שחקן רשאי להזמין מגרש רק עבורו ועבור בן זוגו. אין להזמין מגרש עבור או בשם שחקנים אחרים (מנוי שמזמין מגרש צריך למסור את שמו ואת שם הפרטנר שלו).
 • בעל כרטיסייה יוכל להזמין מגרש שבוע מראש לפני מועד המשחק. יש לבטל מגרש עד 5 שעות לפני מועד המשחק. במידה ולא יבטל בזמן יחוייב בתשלום מלא. בעל כרטיסייה יוכל להזמין מראש שעה כפולה (כל שעה תחשב כניסה נפרדת ).
 • אין להעביר ״זכות על המגרש״ למשהו אחר. כאשר רק אחד מהמזמינים מגיע עליו להודיע על כך לאחראי במשרד.
 • הזכות בידי השחקנים  להזמין במסגרת זמנם שחקן או זוג נוסף למשחק . על המוזמנים להיות מנויים בטניס ויציגו את כרטיס המנוי במשרד, או שהמוזמנים ישלמו בכרטיסייה.
 • איחור של יותר מ 15 דקות יחשב כאי הופעה . המאחרים ישאו בתוצאות כמפורט בסעיף ד . השחקנים ביחידת הזמן הקודמת אינם רשאים לשחק מעבר לזמנם והאחראי רשאי להציב שחקנים אחרים במגרש.

אני רוצה להגיע לאימון ניסיון

page loader
נגישות